Wednesday, November 23, 2011

BA 2nd years student's picnic in Bandipur........2068Read more >>

""(ल साथिहो तपाईहरु नै भन्नुस यो गर्दानि नहुने उ गर्दानि नहुने आखिर गर्ने के ? )यो दुनिया मा"

एकदिन को कुरा हो महादेव र पार्वति कुनै कारण बश यात्रामा जादै थिए,गाउँको बाटो हुदै,
सुरुमा एक गाउँको बाटो जादै थिए गोरुमाथि चढेर,,पार्बति साथमा हिड्दै थिइन,,अचानक एक गाउले ले उनि हरु जादै गरेको
देख्यो,,अनि अरुसगँ भन्यो ल हेर आफु मस्त गोरुमाथि चढेर पतनि लाइ हिडाउदै छ,,,यो बात महादेबको कान मा पर्यो,
अनि महादेवले पार्वतिलाइ पनि साथमै गोरुमाथी चढाएर,,हिडे,,जादाँ जादाँ दुसरा गाउँ आयो,,त्यो गाउँको बाटो हुदै जादै थिए,फेरि
एक गाउँवालाले :-राम राम राम कस्तो निर्दयि मान्छे,,बिचरा पशु दुइ दुइ जनाको भार कसरि खप्यो होला,,कस्ता दयामाया
नभका मान्छे हुदाँ रैछन,,भन्दै गरेको महादेबले सुने,तत्काल गोरु बाट तल झरेर,गोरु अगाडि लगाएर महादेब पार्बति पैदल
हिडे,,हिड्दै थिए,फेरि अर्को गाउँ आयो तेस्रा त्यो गाउँ हुदै जादै थिए बाटामा फेरि त्यहाँका गाउबाला को कुरा सुने:- ल हेर
यो साँडेलाई अगाडि लगाएर के गरेको होला,चडेर जान छोडेर किन पालेको होला फक्कैमा साडेलाई भन्ने सुने,,लास्टमा
महादेब सोचमा परे,यो कस्तो दुनिया हो यो गरेपनि नहुने उ गरे पनि नहुने आखिर गर्ने के त?(ल साथिहो तपाईहरु नै
भन्नुस यो गर्दानि नहुने उ गर्दानि नहुने आखिर गर्ने के ? )
Read more >>

Sunday, November 06, 2011

मनको बह

b'Mv} b'Mvsf] ;;f/df,
;'v b]Vg ufx|f] ef].
cGBljZaf;sf] e'd/Ldf,
ca afFRg ;fx|f] ef] .

cfKMg} dfG5] la/fgf] aGg],
s:tf] cfof] lbg of] .
b'vLnfO{ b'Mv} ;'vLnfO{ ;'v},
lsg cfh o:tf] ef] .

dfof lbbf ljif eयो,
d'v b]vfpg} nfh ef] .
lsg o:tf] x'G5 oFxf,
ca t clt ef] .

cfKMgf] ;f]Rg' e'n lyof],
;f]rfO{ d]/f] hfnL ef] .
cfKMg} b]vL ckdfg,
lsg dnfO{ o:tf] ef] .

;xof]uL xft p7\bf,
Arg cfh af0f ef] .
cfKMgf] ;f]r]/ lg g;f]r]em},
aft lsg nfUg] ef] .

5f]8] ca cfKMgf] eGg,
k/fO{ eP ef] .
5f]l8b]pm eG5' ;snfO,
cfKMgf] eGg' clt ef] .
Read more >>

बेदना

d ;fgf] ;fgf] sf]lknf,
km'Ng gkfO{ em5'{sL .
k9f}nf n]v}nf eg]sf] lyP,
cf;} cf;df d5'{sL .

/x/ 5 d]/f] dg leq,
;fly ;Fu a;L k9\gnfO{ .
s;/L hfp d :s'n,
5}g snd n]VgnfO{ .

;FuL ;fyL b]V5' d,
xfF:t} :s'n lx8]sf] .
s;n] a'EMg ;S5/,
d]/f] of] dg /f]Psf] .

lbg el/sf] uf]7fnf]df,
/flt :s'n sxfF v'N5/ .
cfdfafa'n] k9fO{ lbPsf] eP,
dg olt ;fx}| lsg ?GYof]/ .
Read more >>

Saturday, November 05, 2011

आखिर म कसैको राम्रो मान्छे बन्न सकिन.............

Rff]6 / j]bgfn] el/Psf] hLjg d]/f],
    56k6fO{ 56k6fO{ afFlr/x]5' cfh .
    dt 6'l6';s]5', xfl/;s]5' aGg ;lsg /fd|f] dfG5],
    leq leq} t8\lk/x]5', hln/x]5' s]an .
    cflv/ lsg d s;}sf] /fd|f] dfG5] aGg ;lsg ..

   

s;}sf] s'enf] grfxg] ;f]r 5 ddf cem} klg,
    csf{sf] lk8fnfO{ cufNg] d .
    b'Mv kbf{ ;xof]u / ;'v kbf{ ;xfg'e'lt lbGy],
    cflv/ sdL s] /x\of] ddf cGtdf .
    d s;}sf] k|]/0ffsf] kfq aGg ;lsg ..

    dfof ddtf ;f6f;f6 ug{] rfxgf dfgsf],
    ;kgf clg kl/jt{gdf ?dlng] sNkgf dgsf] .
    b'MvLnfO{ ;xof]u ug{] efagf dgsf],
    lsg nfU5 cf/f]k / cfIf]k cflv/ .
    cGtdf d dfof lbg nfos lsg eO{g\ oxfF ..

    cGtdf cflv/ d s;}sf] /fd|f] dfG5] aGg ;lsg,
    xfd|f] dfG5] aGg ;lsg……………...
Read more >>

देखावटी माया मलाई चाइदैन अब सानु.......

    b]vfjl6 dfof dnfO{ rflxb}g ca ;fg',
    ltd}| ofbdf ePklg afFRg b]p g d]/L ;fg' .
    ltd|f] dfofdf wf]sf /}5 d s;/L hfg' ;fg',
    dnfO{ ;Demg' kb}{g ca cfkmg} af6f] nfu ;fg' .
   
    ;kgfdf b]Vy] ;w} ofb cfpbf v]/L ;fg',
    Rff]vf] d]/f] dfofdf s] sdL eof] ;fg' .
    Dffof lbO ;hfpg] s;d d}n] vfy] ;fg',
    sNkgfsf] ;fu/df 8'Abf8'Ab} kfun eP x]/ ;fg' .

    ltd|f] dfof ljif /}5 kf]ln/f5 lbn ;fg',
    wf]s]afh x'G5]p eGg] d s;/L hfg' ;fg' .
    s] kfof} vf]6 ltdLn] rf]vf] d]/f] dfofdf ;fg',
    h'gLh'gL ;Fu} afFRg] s;d tf]8\of} lsg ;fg' .

    ef] kb}{g ;Demg dnfO{ 6'l6;s] dt ;fg',
    gef]s lbgdf glgb /ftdf d5'{ Sof/] dt ;fg' .
    cfkm\g} ;f]Rg' e'n eof] hln/f5' PSn} ;fg',
    kmnf]; km'nf]; ltd|f] hLjg ;'vL ;u afFr ;fg' .
Read more >>

प्रेम

"डाँडा होइन म घाम्लाई छेकिदिने
कान्डा होइने म पैतला म बिझिदिने
म त प्रेम को सुन्दर फुल बारी को गुलाब हु
चारै तिर प्रेम को सुगन्ध फैलाई दिने"
 
 
 
मुटुको घाउ चर्किरहेछ औषधी एकजात छैन
दुःख आईपरेको छ मायालुको साथ छैन
अब त संसारै बिरानो लागी सक्यो मलाई
बलिन्द्रधारा आंशु बगेको छ पुछीदिने हात छैन ॥
Read more >>

गरीब को पारीभाषा दिन नखोज् मलाई

एक खुल्ला कापिको पाना हुँ म
आधा लेखिएको आधा च्यातिएको
अधुरो कहानि हुँ म !
बिचैमा लेख्न्न छाडिएको
समुन्द्रबिचको यात्रि हुँ म
बाटो बिराई रुमलिएको !
मरुभुमि बिचको यात्रि हुँ
मतिर्खाले छपटिरहेको
एक उदाष पुरुष हुँ म!
निराष भै टोलाई रहेको
कसैले धोका दिएको पुरुष हुँ म
नारि देखि तर्सिएको !
गरीब को पारीभाषा दिन नखोज् मलाई
किनकी म गरीब पारीवार् हुर्केको मान्छे हु ।
प्रेम् को बयान् गर्न नखोज् मसँग किनकी
म प्रेम् मा धोका खाएर बचेँको मान्छे हु ।
शहरको महिमा न सुनाउ मलाई किनकी
म गाउको शान्त बातावरणमा जन्मिएको मान्छे हु ।
सुखको सपना देखाउन नखोज् मलाई किनकी
म दु:ख् मा जिउन जानी सकेको मान्छे हु ।"

नोटः जिन्दगी का पलहरु  ब्लगबाट सभार गरिएको

Read more >>

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP