Tuesday, June 25, 2013

मलाई त सुनसान रातसँग डर लाग्छ

मलाई त सुनसान रातसँग डर लाग्छ
हावै नचली हल्लिने पातसँग डर लाग्छ
अंग आफ़्नै शरिरमा जोडिएका भए पनि
वाह्य इशारामा चल्ने हातसँग डर लाग्छ
धेरै कथा जिन्दगीका बियोगान्त हुन थाले
अन्त्यभन्दा अचेल शुरुवातसँग डर लाग्छ
Read more >>

Thursday, May 16, 2013

....?


Read more >>

Wednesday, May 08, 2013


Read more >>

Thursday, May 10, 2012

तिम्रो त्यो झुठो मायाले

सपनाको भारी बोकाई
बिपनामा छाडी गयौ
आज म जिउँदो छदाछदैं
अर्काकै तिमी भयौ
नहुनुनै थियो भने
ब्यर्थै किन माया लायौ?
तिम्रो त्यो झुठो मायाले
आज मलाई जिउँदै मार्यौ
हजार कसम नखाँुउ भन्थे
खान मलाई वाध्य पार्यौ
आज यही बिष भयो
मलाई आज जिउँदै मार्यौ
सुख तिम्रो संसार थियो
यो दुखिलाई किन हेर्यौ?
आखिर तिम्रो जीत भयो
किन यात्राो नाटक खेलेउ??
Read more >>

Friday, January 13, 2012

सक्छस भने भाबी तैले पुन भाग्य लेख्दे..

जिबन रहेछ लामो यात्रा ,धेरै हिंड्नु पर्ने
पाइलै पिक्छे काडा बिज्छ ,खै कसरी हिंड्ने
भाबी तेरो के बिगारी , गल्ती के थ्यो मेरो ?
कन्जुस किन गरिस तैले ,भाग्य लेख्दा मेरो ?
मेरो जस्तो जिबन तेरो ,भयदेखी रुन्थिस ?
जिबन जिउन कती गाह्रो हुन्छ भन्ने बुज्थिस ?
मसी नभय रगत दिन्छु ,रगतैले लेख्दे..
सक्छस भने भाबी तैले पुन भाग्य लेख्दे..
Read more >>

Wednesday, November 23, 2011

BA 2nd years student's picnic in Bandipur........2068Read more >>

""(ल साथिहो तपाईहरु नै भन्नुस यो गर्दानि नहुने उ गर्दानि नहुने आखिर गर्ने के ? )यो दुनिया मा"

एकदिन को कुरा हो महादेव र पार्वति कुनै कारण बश यात्रामा जादै थिए,गाउँको बाटो हुदै,
सुरुमा एक गाउँको बाटो जादै थिए गोरुमाथि चढेर,,पार्बति साथमा हिड्दै थिइन,,अचानक एक गाउले ले उनि हरु जादै गरेको
देख्यो,,अनि अरुसगँ भन्यो ल हेर आफु मस्त गोरुमाथि चढेर पतनि लाइ हिडाउदै छ,,,यो बात महादेबको कान मा पर्यो,
अनि महादेवले पार्वतिलाइ पनि साथमै गोरुमाथी चढाएर,,हिडे,,जादाँ जादाँ दुसरा गाउँ आयो,,त्यो गाउँको बाटो हुदै जादै थिए,फेरि
एक गाउँवालाले :-राम राम राम कस्तो निर्दयि मान्छे,,बिचरा पशु दुइ दुइ जनाको भार कसरि खप्यो होला,,कस्ता दयामाया
नभका मान्छे हुदाँ रैछन,,भन्दै गरेको महादेबले सुने,तत्काल गोरु बाट तल झरेर,गोरु अगाडि लगाएर महादेब पार्बति पैदल
हिडे,,हिड्दै थिए,फेरि अर्को गाउँ आयो तेस्रा त्यो गाउँ हुदै जादै थिए बाटामा फेरि त्यहाँका गाउबाला को कुरा सुने:- ल हेर
यो साँडेलाई अगाडि लगाएर के गरेको होला,चडेर जान छोडेर किन पालेको होला फक्कैमा साडेलाई भन्ने सुने,,लास्टमा
महादेब सोचमा परे,यो कस्तो दुनिया हो यो गरेपनि नहुने उ गरे पनि नहुने आखिर गर्ने के त?(ल साथिहो तपाईहरु नै
भन्नुस यो गर्दानि नहुने उ गर्दानि नहुने आखिर गर्ने के ? )
Read more >>

Sunday, November 06, 2011

मनको बह

b'Mv} b'Mvsf] ;;f/df,
;'v b]Vg ufx|f] ef].
cGBljZaf;sf] e'd/Ldf,
ca afFRg ;fx|f] ef] .

cfKMg} dfG5] la/fgf] aGg],
s:tf] cfof] lbg of] .
b'vLnfO{ b'Mv} ;'vLnfO{ ;'v},
lsg cfh o:tf] ef] .

dfof lbbf ljif eयो,
d'v b]vfpg} nfh ef] .
lsg o:tf] x'G5 oFxf,
ca t clt ef] .

cfKMgf] ;f]Rg' e'n lyof],
;f]rfO{ d]/f] hfnL ef] .
cfKMg} b]vL ckdfg,
lsg dnfO{ o:tf] ef] .

;xof]uL xft p7\bf,
Arg cfh af0f ef] .
cfKMgf] ;f]r]/ lg g;f]r]em},
aft lsg nfUg] ef] .

5f]8] ca cfKMgf] eGg,
k/fO{ eP ef] .
5f]l8b]pm eG5' ;snfO,
cfKMgf] eGg' clt ef] .
Read more >>

बेदना

d ;fgf] ;fgf] sf]lknf,
km'Ng gkfO{ em5'{sL .
k9f}nf n]v}nf eg]sf] lyP,
cf;} cf;df d5'{sL .

/x/ 5 d]/f] dg leq,
;fly ;Fu a;L k9\gnfO{ .
s;/L hfp d :s'n,
5}g snd n]VgnfO{ .

;FuL ;fyL b]V5' d,
xfF:t} :s'n lx8]sf] .
s;n] a'EMg ;S5/,
d]/f] of] dg /f]Psf] .

lbg el/sf] uf]7fnf]df,
/flt :s'n sxfF v'N5/ .
cfdfafa'n] k9fO{ lbPsf] eP,
dg olt ;fx}| lsg ?GYof]/ .
Read more >>

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP